+32 (0)475 96 49 26 | +32 (0)495 33 69 79 office@HSP4U.be

Algemene Voorwaarden

1. Dienstverlener
De gefacilieerde diensten worden verleend door HSP B.V., onderneming nr. BE 0679.476.387, met maatschappelijke zetel gevestigd te Overslag nr. 11, 9185 Wachtebeke.

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, offertes, uur registraties en zijn van toepassing op alle (overige handelingen en rechtshandelingen tussen HSP BV (dienstverlener) en Opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden of niet in verband staan met een Overeenkomst.

2. Opdracht
1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de prestaties van HSP B.V. te vergoeden volgens de overeengekomen tarieven. Tarieven zijn beperkt geldig en altijd exclusief BTW en zullen bij aanvaarde overeenkomsten aan u worden overgemaakt.

2.2. Overeengekomen Uurtarief(en) en kilometer- parkeergeld vergoeding loopt vanaf het kantoor van maatschappelijke zetel. Wij onderscheiden verschillende soorten opdrachten, in hoofdzaak als volgt:

  • Beperkte opdrachten, worden uitgevoerd in regie. BV: o.a. éénmalige adviezen, woning- scans, begeleiding aankoop onroerend goed en/of het schatten ervan, plaatsbeschrijvingen, bemiddeling bij bouwkundige geschillen, bijstand bij opleveringen (maximum 10 appartementen per VME), technische bijstand bij juridische procedures, éénmalige plaats- bezoeken, gerechtelijke dossiers, arbitrage, rechtsbijstand etc…
  • Omvangrijke opdrachten, worden uitgevoerd aan vaste bedragen overeenkomstig door ons opgemaakte offerte. BV: o.a. renovatiewerken, scans van utiliteits- en industriële gebouwen, opstellen van meetstaten & begrotingen, knooppuntdetails, lastenboeken, grote oplevering (VME meer dan 10 appartementen), opmaak van onderhoudsplannen & as built dossiers, etc. etc.
  • Bij doorlopende dienstverlening is tussentijdse tariefwijziging mogelijk tot een maximum van 10% per jaar.

2.3. Ongeacht soort van opdracht, factureren wij altijd voor aanvang een forfait aan, excl. 21% BTW. Hierin zit vervat, het administratief opstarten van uw dossier en komen wij max. 60 minuten ter plaatse om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de opdracht.

2.4 Voor elk aangesneden uur, rekenen wij onze prestaties in blokken van 15 minuten aan en ronden deze af volgens de hiervoor geldende regels.

2.5 (*) De kosten voor verplaatsingen buiten een straal van 30 km van “plaats van opdracht” (enkel traject), rekenen wij naast de km. vergoeding een extra, nader overeen te komen vergoeding aan en registeren die in blokken van 15 min.

2.6. De opdracht is geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis. HSP B.V. zal de opdracht uitvoeren naar best vermogen en met maximale inspanningen doch zonder garantie van resultaat.

2.7. Prestaties die geleverd worden binnen deze overeenkomst gebeuren in de hoedanigheid van adviserend bouwkundig expert en nooit als ingenieur architect. De 10-jarige aansprakelijkheid van ir. architect en/of aannemer (art. 1792 BW) is niet van toepassing op deze opdracht.

2.8. HSP B.V. is een bouwtechnisch adviesbureau en geeft geen juridisch advies. Vanuit haar ervaring kan HSP B.V. informatie geven over juridische procedures, maar dit is louter informatief en niet-bindend. Omtrent de juridische aspecten van bouwgeschillen dient de opdrachtgever zich te laten informeren door een advocaat.

2.9. De opdracht kan in wederzijds overleg beëindigd worden mits betaling van een schadeloosstelling die overeenkomt met 25% van de resterende overeengekomen prestaties, met een minimum van 300,00 €. Excl. BTW (Abex nov.2020- 858)

2.10. Er worden enkel adviezen gegeven over bouwtechnische aangelegenheden. Gebreken en adviezen van esthetische aard worden door ons niet onderzocht c.q. gegeven; dit is de bevoegdheid van de architect.

2.11. De opdrachtgever geeft toestemming aan HSP B.V. om algemene informatie en fotomateriaal verkregen tijdens de expertise, op anonieme wijze en zonder verwijzing naar de locatie, te gebruiken in folders en/of websites. De opdrachtgever kan deze toestemming te allen tijde terugtrekken op aantoonbaar schriftelijk verzoek.

  • Bijstand bij opleveringen;

Wij treden nooit in de plaats van de door u aangestelde architect/ ingenieur/ adviseur, van desbetreffende bouwproject(en), wij beperken ons tot kritisch nazicht van alle elementen van het project waarvoor u ons volgens opdracht heeft aangesteld. Wij ondertekenen de Pv’s altijd onder alle voorbehoud en met behoud van alle recht.

2.13  Oplevering van alleen geldende privatieve delen;

Wij behouden het recht, om technische bijstand te leveren aan eigenaars binnen de dezelfde VME, waarvoor wij aangesteld zijn voor de oplevering van de algemene delen, tenzij deze aansturen op ingebrekestelling of ontslag van een syndicus en/of rentmeester. In dat geval zijn er voor ons onmiskenbare tegengestelde belangen en zullen wij afzien van de opdracht tot bijstand bij oplevering van deze privatieve delen.

3. Betalingen
3.1. Voor aanvang van onze dienstverlening dient het onder 2.3 vermelde forfait binnen de 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Wij nemen het recht, pas aan te vangen met onze werkzaamheden, nadat voornoemd forfait op onze rekening is bijgeschreven.

3.2 Declaraties bij regieopdrachten worden maandelijks opgesteld. Zijn gespecificeerd en worden op verzoek van de opdrachtgever van de nodige bewijsstukken voorzien.

3.3 HSP declareert bij overige opdrachten, zijn advieskosten in termijnen overeenkomstig het tussen partijen overeengekomen betalingsschema, of, bij gebreke daarvan, telkens over een periode van vier weken naar de stand van de werkzaamheden.

3.4 Facturen zijn contant betaalbaar op factuurdatum, tenzij anders wordt bedongen. Doch altijd binnen de wettelijke betalingstermijn.  

3.5 Bij niet tijdige betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlrente verschuldigd per maand, ten belope van min.10 % van het factuurbedrag. Bij gerechtelijke vervolgingen zal het bedrag van de factuur van rechtswege verhoogd worden met 300 €. Excl. BTW (Abex nov.2020- 858), ten titel van schadevergoeding te vermeerderen met verwijlinterest.   

4. Geschillen
4.1. Eventuele klachten/ betwisting dienen aangetekend meegedeeld te worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4.2. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is.           

5. Aansprakelijkheid

5.1 Alle bij HSP werkzaam zijnde dienstverleners, zijn hoofdelijk BA- verzekerd.

5.2 De aansprakelijkheid voor vermogensschade als gevolg van de dienstverlening is beperkt tot  maximaal het verzekerd bedrag per gebeurtenis.

 

Privacy policy & disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HSP of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

HSP levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal HSP de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. HSP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HSP geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. HSP kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. HSP verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacy beleid
HSP hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot HSP, Overslag nr. 11 te Wachtebeke of via office@HSP4U.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HSP, Overslag nr. 11 te Wachtebeke of via office@HSP4U.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

HSP kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.