+32 (0)475 96 49 26 | +32 (0)495 33 69 79 office@HSP4U.be

Algemene Voorwaarden

 1. Dienstverlener
  De diensten worden verleend door HSP B.V.B.A., O nr 0679.476.387, met maatschappelijke zetel gevestigd te Overslag nr. 11 Wachtebeke.
 1. Opdracht
  2.1. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de prestaties van HSP B.V.B.A. te vergoeden volgens de overeengekomen tarieven.2.2. Uurtarief en kilometervergoeding loopt vanaf het kantoor van aangestelde expert.     Voor beperkte prestaties wordt steeds een minimumbedrag van 185,00 € + verplaatsingen in een straal van 30 KM inbegrepen,.

  2.3. De opdracht omvat: plaats bezoek, onderzoek van de gebreken, suggesties voor oplossingen, advies, verslaggeving, eventueel bemiddeling.

  2.4. De opdracht is geen resultaatsverbintenis, maar een middelenverbintenis. HSP B.V.B.A. zal de opdracht uitvoeren naar best vermogen en met maximale inspanningen doch zonder garantie van resultaat.

  2.5. Prestaties die geleverd worden binnen deze overeenkomst gebeuren in de hoedanigheid van adviserend expert en nooit als architect. De 10-jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer (art. 1792 BW) is niet van toepassing op deze opdracht.

  2.6. HSP B.V.B.A. is een technisch adviesbureau en geeft geen juridisch advies. Vanuit haar ervaring kan HSP B.V.B.A. informatie geven over juridische procedures, maar dit is louter informatief en niet-bindend. Omtrent de juridische aspecten van bouwgeschillen dient de opdrachtgever zich te laten informeren door een advocaat.

  2.7. De opdracht kan in wederzijds overleg beëindigd worden mits betaling van een schadeloosstelling die overeenkomt met 25% van de resterende overeengekomen prestaties, met een minimum van 185,00 €.

  2.8. Er worden enkel adviezen gegeven over technische aangelegenheden. Gebreken van esthetische aard worden door ons niet onderzocht; dit is de bevoegdheid van de architect.

  2.9. De opdrachtgever geeft toestemming aan HSP B.V.B.A. om algemene informatie en fotomateriaal verkregen tijdens de expertise, op anonieme wijze en zonder verwijzing naar de locatie, te gebruiken in folders en/of websites. De opdrachtgever kan deze toestemming ten allen tijde terugtrekken op aantoonbaar schriftelijk verzoek.

 1. Betalingen
  3.1. De facturen worden opgesteld bij voltooiing van de opdracht, een gedetailleerd prestatieoverzicht zal bijgevoegd worden. Bij grotere opdrachten kunnen tussentijdse voorschotten gevraagd worden.3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum, na ontvangst hierv wordt u het verslag overgemaakt digitaal of in bundel.

  3.3. Bij niet-tijdige betaling zal de opdrachtgever een conventioneel schadebeding van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van vijftig euro, alsmede verwijlintresten ten belope van 5 % per jaar.

 1. Geschillen
  4.1. Eventuele klachten dienen aangetekend meegedeeld te worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

  4.2. Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

 

Privacy policy & disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan HSP of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

HSP levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal HSP de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. HSP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. HSP geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. HSP kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. HSP verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid
HSP hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot HSP, Overslag nr. 11 te Wachtebeke of via office@HSP4U.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan HSP, Overslag nr. 11 te Wachtebeke of via office@HSP4U.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

HSP kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.